Privacy Statement

Louwers Mediagroep BV te Weert (NL)

en

PRIVACY STATEMENT
Louwers Mediagroep BVBA te Oostkamp (B)

Louwers Mediagroep BV
Schatbeurderlaan 6
6002 ED WEERT
www.louwersmediagroep.nl
Handelsregister Roermond, KVK-nummer 13032407

Louwers Mediagroep BVBA
Domein de Herten
Hertsbergsestraat 4
B-8020 Oostkamp
www.louwersmediagroep.be
Handelsregister Rongeren nr. 8951

Datum: 24 juni 2021

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van Louwers Mediagroep BV te Weert (NL) en Louwers Mediagroep BVBA te Oostkamp (B), hierna Louwers genoemd. Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Louwers hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit Privacy Statement op van toepassing?
In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Louwers en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website en de gebruikers van de nieuwsbrieven van Louwers.

Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de websites van Louwers, die zijn gelieerd aan de daarbij behorende vakbladen t.w.

Dit privacy statement is derhalve niet van toepassing op websites, nieuwsbrieven en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites of apps waarnaar Louwers op haar websites en in haar mailingen/nieuwsbrieven naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Louwers kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Louwers maakt op haar websites en in haar nieuwsbrieven géén gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Louwers kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Louwers of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op een van de websites van de vakbladen van Louwers aan ons hebt verstrekt.

Louwers kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?       
Louwers gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Louwers.

Hierbij kunt u denken aan:

De verschillende vakbladen van Louwers hebben elk een eigen website en nieuwsbriefsysteem. Louwers verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per e-mail. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de wettelijk verplichte afmeldlink, die in de digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?
Louwers kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie, met de extern ingehuurde ZZP’ers en freelancers zoals fotografen en redacteuren, die dan in opdracht van Louwers contact met u opnemen voor het verrichten van verschillende werkzaamheden voor de betreffende websites, nieuwsbrieven en/of de genoemde vakbladen.

Louwers kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op Louwers rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

In dit laatste geval heeft Louwers de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in
overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Louwers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd? 
Louwers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Louwers heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Welke rechten hebt u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Louwers over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Via het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Louwers. U kunt via dat formulier tevens een verzoek indienen om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Louwers zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek reageren.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop Louwers omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kunt u ook gebruik maken van het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement.

Laatste update: 24 juni 2021